28/10/15

Programa IDEA - Treballar i estudiar a Alemanya, es busquen candidats!

Què busquem

Joves espanyols o amb permís de treball a la Unió Europea d’entre 18 i 27 anys que desitgin estudiar i treballar a Alemanya mitjançant una formació professional dual, remunerada i amb contracte laboral.
Serà requisit necessari haver superat l’E.S.O. i demostrar actituds de maduresa, esforç i compromís.Què oferim

Un curs de preparació impartit a Barcelona de 24 setmanes de duració (600 hores lectives d’alemany,tècniques d’estudi, continguts de comerç i tutories).
6 setmanes de pràctiques remunerades a l’empresa a Alemanya, conjuntament amb 210 hores lectives de reforç d’alemany.
Un contracte laboral d’aprenentatge de dos o tres anys de duració a l’empresa amb una remuneració de 818€ nets mensuals i ajudes per als viatges.


En quins sectors pots fer la formació

Comerç, gastronomia, hostaleria, serveis sanitaris i logística.


Quant costa aquesta formació per a l’alumne

No té cost per a l’alumne. Els costos els assumeix l’empresa i l’Agència Federal d’Ocupació Alemanya.


On es realitzaran els primers cursos

A les instal·lacions d’iDEA, al carrer Lucà Nº1, a Barcelona.


Quan s’imparteix el curs de preparació i en quin horari es realitzarà

A Barcelona el curs començarà el 14 de desembre i conclourà el 26 de juny.
Hi hauran dos torns de classes que l’alumnat alternarà de matí i tarda.Qui coordina l’entrada a l’escola de formació i la relació amb l’empresa a Alemanya

iDEA se encarrega de tots els tràmits administratius relacionats amb la inscripció a l’escola i assistirà a l’alumne en la signatura del contracte laboral d’aprenentatge amb l’empresa alemanya.


On es realitzarà el primer període de pràctiques remunerades i posteriorment la formació juntament amb un contracte laboral

A Alemanya, concretament a Augsburg, Freiburg, Lörrach, Karlsruhe ó Múnich.M’interessa, I ara què?

Entra a la nostra Web www.institutodual.org i inscriu-te en alguna de les nostres sessions informatives a través del formulari de sol·licitud de informació o, si ja ho tens clar, omple el formulari d’inscripció.
Si no t’és possible assistir a una de les nostres jornades de divulgació, omple el formulari de sol·licitud de informació indicant que necessites altres dates i mirarem d’oferir-te una alternativa. Es realitzaran entrevistes amb TOTS els candidats que reuneixin els requisits i desitgin participar en el projecte.

19/10/15

A l'atur pero no aturat!


Si estàs a l'atur des de fa més de dos anys, informa't sobre el nou Pla de Xoc que Barcelona Activa i el Servei d'Ocupació de Catalunya inicien amb el seu programa de formació i inserció laboral.

Què ofereix el programa?

 • Formació especialitzada i professionalitzadora amb catàleg de cursos relacionats amb el teu perfil professional.
 • Formació en competències transversals, segons el teu perfil professional.
 • Suport d'un coach per a la teva orientació professional.


I a més, optaràs a les ofertes de feina que arriben a Barcelona Activa.
Que no t'aturi estar a l'atur!


Informa't al següent enllaç:


També pots accedir al seu calendari  de les Sessions informatives del Pla de Xoc:

13/10/15

Beca 2015-2016ENCARA HI ETS A TEMPS!


Campanya de beques del Ministeri per al curs 2015-2016

Recorda que tens fins el 15 d'Octubre per presentar la teva sol·licitud de convocatòria de Beca de caràcter general i de mobilitat per a estudis universitaris 2015-2016. 


Accedeix al servei online:Per a més informació: 

Portal de beques 2015-2016:Gaudeix dels teus estudis!7/10/15

Joves i ACTIC: impulsa el teu futur professional!Joves TIC és una iniciativa amb l'objectiu de millorar la qualificació i l'ocupació entre els joves aturats menors de 30 anys, i està emmarcada dins de l'Estratègia d'Emprenedoria i Ocupació Jove.
 El 14 d'octubre hi ha una sessió informativa.
Els cursos són gratuïts, i es treballa en diferents àrees i nivells, amb certificació inclosa. Entre d'altres, s'ofereixen cursos d'Introducció a la Tecnologia, confecció de pàgines web i Java, Android, PHP i Windows Server. Aquesta és una oferta amb certificació d'Oracle i Microsotf i amb el certificat del Ministeri d'Ocupació i Seguretat Social. Per assistir a la sessió informativa cal registrar-se: https://jovenestic.pue.es/InfoSession
Les inscripcions ja estan obertes i les places són limitades. Consulta les condicions per poder participar en el document ajunt, informació que podràs completar consultant la web: https://jovenestic.pue.es

5/10/15

Programa de Garantia Juvenil:Subvencions

Subvencions per afavorir la incorporació al mercat de treball de joves acollits al Programa de Garantia Juvenil

Es tracta d'un ajut econòmic per tal de facilitar la inserció laboral dels joves menors de 30 anys acollits al Programa de Garantia Juvenil, mitjançant l'autoocupació o la contractació en empreses i entitats de l'economia social i cooperativa.


A QUI VA DIRIGIT?
  
Línia A: a joves acollits al Programa de Garantia Juvenil que es donin d'alta com a treballadors autònoms.
No poden ser beneficiaris de les subvencions que preveu aquest programa els joves societaris de societats mercantils, cooperatives o  societats laborals, així com les persones treballadores autònomes col·laboradores. Tampoc poden ser beneficiàries les persones joves acollides al Programa de Garantia Juvenil que hagin exercit la mateixa activitat o similar amb caràcter autònom o per compte propi en els sis mesos anteriors a la data d'inici de l'activitat.

Línia B: a les persones treballadores autònomes i a les entitats de l'economia social, que portin a terme activitat econòmica, que hagin contractat un jove acollit al Programa de Garantia juvenil.

TERMINIS 

El termini per sol·licitar la subvenció és del 26 de setembre del 2015 al 31 d'octubre de 2016.

DOCUMENTACIÓ

Documentació que cal adjuntar a la sol·licitud:
 1. Document acreditatiu de la inscripció al registre telemàtic del sistema de garantia juvenil per part de la persona sol·licitant de la línia A o la persona contractada de la línia B.
 2. Full de domiciliació bancària degudament diligenciat i segellat per l'entitat financera. Aquest full només s'haurà d'aportar en el cas de canvi de dades o si és el primer cop que se sol·licita una subvenció al Departament d'Empresa i Ocupació.

  REQUISITS

  Per a les dues línies de subvenció:
  1. Donar ocupació, almenys, a un 2% de treballadors/ores amb discapacitat sobre el nombre total de treballadors/ores de l'entitat, o bé aplicar les mesures alternatives d'acord amb el que disposen l'article 42 del Reial decret legislatiu 1/2013, de 29 de novembre, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei general de drets de les persones amb discapacitat i la seva inclusió social; el Reial decret 364/2005, de 8 d'abril, i el Decret 86/2015, de 2 de juny. Aquest requisit només és aplicable en el cas d'empreses amb una plantilla igual o superior a cinquanta persones.
  2. Complir les obligacions tributàries davant l'Estat i la Generalitat i les obligacions davant la Seguretat Social. Aquest compliment s'haurà de mantenir al llarg de tot el procediment: en el moment de presentació de la sol·licitud, prèviament a la resolució d'atorgament, i abans de rebre qualsevol pagament.
  3. No trobar-se en cap de les circumstàncies que impedeixen adquirir la condició de beneficiari previstes a l'article 13 de la Llei 38/2003, general de subvencions (BOE núm. 276, de 18.11.2003).
  4. Indicar, d'acord amb els agents socials, els mitjans que utilitzen per prevenir i detectar casos d'assetjament sexual i d'assetjament per raó de sexe i d'intervenir-hi en llurs centres de treball. Aquest requisit només és aplicable en el cas d'empreses amb una plantilla igual o superior a vint-i-cinc persones.
  5. Complir els requisits que estableixen els articles 32.1, 32.3 i 36.4 dela Llei1/1998, de 7 de gener, de política lingüística (DOGC núm. 2553, de 7.1.1998).
  6. No haver estat sancionades, en resolució ferma, per la comissió d'infracció greu en matèria d'integració laboral de discapacitats o molt greu en matèria de relacions laborals o en matèria de seguretat i salut en el treball, durant l'any anterior a la convocatòria, de conformitat amb el Text refós dela Llei sobre infraccions i sancions de l'ordre social, aprovat pel Reial decret legislatiu 5/2000, de 4 d'agost, o, si han estat sancionades, hagin aplicat les mesures correctores previstes i abonat les quantitats requerides per aquest concepte.
  7. Complir les obligacions i no incórrer en els supòsits de prohibició que estableixen els articles 90.bis i 92.bis del Decret legislatiu 3/2002, de 24 de desembre, pel qual s'aprova el Text refós dela Llei de finances públiques de Catalunya (DOGC núm. 3791A, de 31.12.2002).
  8. Acreditar que disposa d'un sistema d'organització i de gestió de la prevenció, d'acord ambla Llei 31/1995, de prevenció de riscos laborals; amb el Reial decret 39/1997, d'1 de gener, pel qual s'aprova el Reglament dels serveis de prevenció; així com d'acord amb les modificacions posteriors introduïdes per la Llei 54/2003, de 12 de desembre, de reforma del marc normatiu de la prevenció de riscos laborals.
  9. Complir l'obligació de respectar la igualtat de tracte i d'oportunitats a l'àmbit laboral i, amb aquesta finalitat, adoptar mesures adreçades a evitar qualsevol tipus de discriminació laboral entre homes i dones. En el cas de les empreses de més de 250 treballadors/ores, s'haurà d'elaborar i aplicar amb caràcter obligatori un pla d'igualtat, d'acord amb el que estableix l'article 45 de la Llei orgànica 3/2007, de 22 de març, per a la igualtat efectiva entre homes i dones (BOE núm. 71, de 23.3.2007).
  10. No haver superat la quantitat màxima d'ajuts de minims que pot rebre una empresa en el període de 3 exercicis fiscals.
  Requisits específics per a la línia A:
  1. Estar inscrit en el programa de garantia juvenil prèviament a donar-se d'alta com a persona treballadora autònoma.
  2. Haver iniciat l'activitat econòmica com a persona treballadora autònoma amb caràcter previ a la presentació de la sol·licitud d'aquest ajut. A aquests efectes es considerarà com a data d'inici la que consti en el document d'alta al Règim Especial del Treball Autònom o mutualitat del Col·legi Professional corresponent.
  3. El domicili fiscal i, si escau, el centre de treball del beneficiari de la subvenció haurà d'estar a la Comunitat Autònoma de Catalunya.
  Requisits específics per a la línia B:
  1. Contractar una persona, amb un contracte laboral d'una durada mínima d'entre 6 mesos i  12 mesos, que estigui inscrita en el programa de garantia juvenil.
  2. Estar legalment constituïda i inscrita als registres corresponents, i als específics en funció de la seva activitat.
  3. En cas que l'entitat sol·licitant sigui una cooperativa o societat mercantil, mantenir-se al dia de les seves obligacions registrals d'acord amb el Reial decret 1784/1996, de 19 de juliol, pel qual s'aprova el Reglament del Registre mercantil; l'article 13 de la Llei 18/2002, de 5 de juliol, de cooperatives; el Decret 203/2003, d'1 d'agost, sobre l'estructura i el funcionament del Registre general de cooperatives, i el Reial decret 2114/1998, de 2 d'octubre, sobre registre administratiu de societats laborals.
  4. En el cas que l'entitat sol·licitant siguin una fundació, haver adaptat els estatuts segons la disposició transitòria primera de la Llei 4/2008, de 24 d'abril, del llibre tercer del Codi civil de Catalunya, relatiu a les persones jurídiques, i a la Llei 5/2011, del 19 de juliol, de modificació de l'anterior.
  5. Haver complert el deure de presentar els comptes anuals davant del protectorat, d'acord amb l'article 336-3 del llibre tercer del Codi civil de Catalunya, aprovat per la Llei 4/2008, de 24 d'abril.
  6. En el cas que l'entitat sol·licitant siguin una associació, haver adaptat els estatuts segons la disposició transitòria primera de la Llei 4/2008, de 24 d'abril, del llibre tercer del Codi civil de Catalunya, relatiu a les persones jurídiques.
  7. Disposar de seu social i d'un centre de treball a Catalunya. En cas de persones treballadores autònomes, disposar de seu fiscal i d'un centre de treball a Catalunya. 

  COM SOL·LICITAR L'AJUT ?

  CLICK AQUI